نصیری نیا: با فروش مدال المپیک من چه کسانی امتیاز و پست گرفتند؟