برگزاری جشنواره شعر و مشاعره رضوی به میزبانی دانشگاه بیرجند