مراجعه روزانه ۵۰۰ هزار نفر به میادین میوه شهرداری تهران