قفل فولاد ۱۳ ساله باز نشد/ وعده هایی که در گذر زمان ذوب شدند