تولید فکر و اندیشه ویژگی اصلی دوازدهمین جشنواره کارتون تبریز است