رسانه حرفه‌ای از شفافیت و پاسخگویی به مردم هراس ندارد