اجازه هیچ‌گونه بازرسی از مراکز نظامی داده نخواهد شد