اختتاميه سومين دوره جشنواره مشکات در دارالشهداي تهران