ترجمه کتاب « فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی» توسط عضو هیات علمی دانشگاه گیلان