استخدام کادر فنی در شرکت تولیدی در کهریزک واقع در تهران