قدردانی فرزند آیت الله موحدی کرمانی از یادگاران امام