سنگری: شعر انقلاب در ذهن آفرینندگانش درست مطرح نشده است