همایش ملی کارآفرینی با پیام آیت الله جوادی آملی در کرمان برگزار شد