پلیس اسراییل پس از تصادف با یک فلسطینی او را به ضرب گلوله کشت