وزیر ارتباطات: نبود پوشش‌ارتباطی در ورزشگاه تبریز اتفاق نیفتاده است