قصد داریم با زبان سلاح با دشمن روبرو شویم تا برایشان قابل فهم باشد