نظامیان صهیونیست یک فلسطینی را در قدس به شهادت رساندند