مانور امداد و نجات در مشهد / عکس: محسن رحیمی عنبران