فتح خرمشهر، عملیاتی که همبستگی و اتحاد ملی ایرانیان را به نمایش گذاشت