ماجرای 60 روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ/ ضربات خونبار بیل به خاطر چند بسته اسکناس