توطئه نخ‌نمای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی/آمریکا با ابزار تفرقه به‌دنبال سلطه بر منطقه است