حضور فرماندهی کل قوا در مراسم دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع)