اجرای پروژه‌های درمانی در شهرها و روستاهای دشتستان