مراجعه روزانه ۵۰۰ هزار نفر به میادین میوه وتره بار شهرداری تهران