نشست «حربه های تبلیغی بنی امیه علیه منزلت امام علی(ع)»