مخالفت نمایندگان پارلمان آل‌خلیفه با اشتغال اتباع بحرینی !