بازدید برخی سفیران خارجی و انجمن‌های دوستی از مکان‌های تاریخی کاشان