ورود تعداددیگری ازمهمانان نشست هیات اجرایی شورای المپیک آسیابه تهران