پیش بینی 370 میلیارد ریال اعتبار ملی برای محورهای ارتباطی گلستان