مراسم امضاي سه قرارداد به منظور ورود يک هزار و 550 واگن باري و مسافري