رئیس قوه قضاییه: خوارج جدیدی در دنیای اسلام شکل گرفته است