هاشمی: ایران روی حمایت چین برای کسب کرسی در IOC وOCA حساب می‌کند