کشتی نجات در فاصله 50 مایلی سواحل یمن در حال حرکت است