اجرای حرکات نمایشی با اسب در جشنواره کوچ عشایر یاسوج