مجیدی پست جنجالی اش را پاک کرد | دعوای موافقان قلعه نویی و مجیدی در اینستاگرام کاپیتان