دومين اجلاس مسئولان امور جوانان كشورهاي حاشيه درياي خزر در مازندران برگزار مي شود