برگزاری نخستین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی در سنندج