نماینده مردم قم: جنگ نیابتی جدیدترین ترفند آمریکا در منطقه است