وام ۸۰ میلیونی مسکن ‌را گران نمی کند/بازار مسکن به تدریج رونق می گیرد