تشکیل صندوق حمایت مالی از کشورهای ضعیف آسیا و اعزام مربیان ایرانی