ما در زبان مطالب خودرا می‌یابیم نه با زبان/ چاره‌ای جز عقل نداریم