برای «از خون جوانان وطن» از بازیگران تئاتری استفاده کردم