حضور علی رهبر ، موسیقی‌دان و رهبر ارکستر سمفونیک تهران در خبرگزار ایلنا