ادامه روند نگران کننده تعطیلی واحد های صنعتی و تولیدی در کشور/شهرک صنعتی ارومیه خالی از هرگونه فعالی