اجازه بازجویی از دانشمندان و بازرسی ازمراکز نظامی به بیگانگان داده نخواهد شد