اخراج مجدد کارگران معدن آنومالی پس از انتقال به معدن مهدی‌آباد