باید به تراز مثبت در حوزه دارویی برسیم/پیش بینی 300 میلیون دلاری صادرات دارویی و تجهیزات پزشکی در سالج