طرح تاکسی هوشمند در کرمان اجرایی می شود/افزایش نرخ تاکسی تا اعلام رسمی سازمان مجاز نیست