مدیرعامل لاستیک بارز: دادن یارانه گنج بدون رنج است