پاسداری انقلاب در سایه برق شمشیرها و قدرتِ ایمانمان است